Kısa Kısa

HALİHAZIR HARİTA NEDİR?

Halihazır haritalar genel olarak Herhangi bir bölgede Yapılacak olan İmar planlarına altlık olarak üretilen arazide mevcut bina, yol, şev, kuyu, direk, duvar, tel örgü gibi her ne varsa ölçülüp 1/1000 yada 1/2000 ölçekli olarak düzlemsele aktarılan haritalardır.

Bu Haritalar Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanır üzerine nirengi, poligon, parsel gibi kadastral verilerin işlendiği haritalardır.

PLANKOTE HARİTA NEDİR?

Plankote, genelde mimari projelerin hazırlanabilmesi için Harita Mühendisleri tarafından değişik ölçme yöntemleri ile hazırlanan arazinin topoğrafik yapısını eğimini kot farkını gösteren bir harita türüdür.

PARSELASYON PLANI NEDİR?

İmar parsellerini oluşturmak amacıyla İmar Kanunu’nun 18 inci maddesine dayanılarak belediye veya valilikler tarafından resen yapılan ya da yaptırılan haritalardır.” şeklinde tanımlanmıştır.  Bu işlem sonucunda söz konusu arazi/arsa parseli , yol, meydan, yeşil alan , park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini veya birkaçını kapsayacak şekilde yeni imar parsellerine ayrılır.

ARSA VE BİNA APLİKASYONU NEDİR?

Arsa ve binanın zemine işaretlenmesidir. Yani aslında aplikasyon diye tabir ettiğimiz fonksiyon zemine işaretlemedir.

YOLA TERK NEDİR?

İmar planlarının uygulanması sırasında, gayrimenkul sahiplerinin bedel karşılığı ya da bedelsiz olarak, gayrimenkulün tamamını ya da belirli bir kısmını, imar planı çerçevesinde park, yeşil alan, oyun alanı vb. tesislerin kurulumu için kamu yararı gözetilerek bırakılmasına yola terk ya da kamuya terk adı verilir.

İHDAS NEDİR?

Arsa ve arazi düzenlemesinde tescil dışı kadastro yollarının imar adalarına isabet ederek yol vasfını kaybetmesi ile oluşan alanlara yoldan ihdas deniliyor.

TEVHİT NEDİR?

Birden fazla parselin imar kanununa ve imar planına uygun olarak birleştirilmesi işlemine tevhit işlemi denmektedir.

İFRAZ NEDİR?

İmar kanununa ve imar planına uygun olarak en az bir parselin iki olmak üzere daha fazla  bölünme işlemine ifraz işlemi denmektedir.

TUS VE APLİKASYON HİZMETİ NEDİR?

Üzerine bina yapılacak parselin aplikasyon krokisi ve imar durumu belgesine göre mimari projelerin hazırlanmasına altlık teşkil eden ve serbest çalışan Harita mühendislerince hazırlanan dosyaya Tus dosyası denir. Yeni yapılacak binanın kitle ebatlarını çekme mesafelerinin gösterir Yapı Yeri Uygulama Krokisi ve Kotlarını yol genişliklerini gösterir kroki hazırlanır.

VAZİYET PLANI NEDİR?

Mimari projenin parsel sınırlarından olan mesafelerinin gösterildiği krokilerdir.

DOP NEDİR?

Düzenleme ortaklık payı ya da kısaca DOP, yapılacak bir imar uygulaması sırasında vatandaşların dinlenme, ulaşım, güvenlik, sosyal ve kültürel faaliyetlerini karşılamak amacıyla park, dinlenme tesisi veya karakol gibi yapıların inşası için uygun olan yerlerin özel mülkiyetten çıkarılıp kamu mülküne dönüştürülmesi anlamına gelir.

KOP NEDİR?

Kamunun kullanımına ayrılan ortaöğretim, lise, hastane, kreş ve belediye hizmet alanları için resmi alanlara KOP adı verilir.

 

 

www.kadastrobilgi.com

Harita, kadastro ve bilgi sistemlerindeki yenilik ve gelişmeleri takip edebilirsiniz.